Forrás: Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

 Állandó bizottságok

 1. §

/1/ [1]A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre, és létszámukat a következők szerint állapítja meg:

 1. Pénzügyi Bizottság                                                5 fő
 2. Települési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság                               5 fő
 3. Szociális Bizottság                                                                        5 fő

/2/ [2] A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a Pénzügyi Bizottságot és a Települési, Kulturális és Ügyrendi Bizottságot.

/3/ A Pénzügyi Bizottság az önkormányzatnál és intézményeinél

 1. a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;
 2. b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
 3. c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;
 4. d) ellátja az e rendeletben meghatározott egyéb feladatokat.

/4/ A Pénzügyi Bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.

/5/ A Települési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság [3] feladat- és hatáskörébe tartozik különösen:  

 1. a képviselő-testület hatáskörébe tartozó titkos választások, szavazások lebonyolítása, eredményességének megállapítása,
 2. [4]
 3. lefolytatja a képviselők és a polgármester vagonnyilatkozatainak ellenőrzésével összefüggő eljárást, kezeli, nyilvántartja, őrzi és vizsgálja a vagyonnyilatkozatokat
 4. jogosult az önkormányzati képviselő és a polgármester összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálására, az önkormányzati képviselő és a polgármester összeférhetetlenségének megállapítására irányuló előterjesztés kizárólag a Települési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság[5] állásfoglalásával nyújtható be
 5. [6]
 6. ellátja a polgármester ellen indított fegyelmi eljárásban a külön törvényben meghatározott vizsgálóbizottság feladatait
 7. ellátja a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottság feladatait
 8. jogosult a külön törvény szerinti lobbista meghallgatására, ha a lobbista kezdeményezte a meghallgatást
 9. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyre vonatkozóan jogszabály az önkormányzat bizottságának feladat és hatáskörét állapítja meg vagy bizottság véleményének beszerzését írja elő, és e rendelet szerint nem tartozik más bizottság hatáskörébe
 10. ellátja az e rendeletben meghatározott egyéb feladatokat.

/5/ A bizottságok átruházott feladat- és hatásköreit e rendelet 2. melléklete, egyéb feladat- és hatáskörét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Forrás: 2019. október 24-i alakuló Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (2. sz. melléklet)

1./Szociális Bizottság

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint dönt a rá átruházott ügyekben.

Dönt hatáskörébe tartozó ügyekben a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett szociális juttatások visszakövetelésével kapcsolatos ügyekben.

Dönt az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó rendeletben foglaltak szerint a lakbértámogatás odaítéléséről.

Dönt a hulladékkezelési közszolgáltatási díj támogatás megállapításáról, felülvizsgálatáról.

Elnöke: Karika Róbert képviselő

Tagjai: Gombos Szilvia képviselő

            Pénzes László, képviselő

            Farkas Emma nem önkormányzati képviselő külsős tag

            Nagy Jánosné nem önkormányzati képviselő külsős tag

2./Települési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság

Ellátja az összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatos feladatokat, kivizsgálja és döntésre előkészíti az összeférhetetlenség és méltatlansági ügyeket.

Kezeli az önkormányzati képviselők és polgármester vagyonnyilatkozatait, gondoskodik azok nyilvántartásba vételéről és ellenőrzéséről.

Lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást és annak eredményéről a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Elbírálja a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokat.

Gyakorolja az önkormányzat hatályos rendeleteiben foglalt feladat- és hatásköröket.

Elnök: Debreczeni Mária képviselő

Tagjai: Pénzes László képviselő

            Cserép Imre képviselő

            Seprenyi Károly nem önkormányzati képviselő külsős tag

            Bokor Gyula nem önkormányzati képviselő külsős tag

 

3./Pénzügyi Bizottság

Gyakorolja az Mötv.-ben és államháztartásra vonatkozó jogszabályokban, és az e rendeletben a pénzügyi bizottság részére meghatározott feladat- hatásköröket.

Gyakorolják a közbeszerzési szabályzatban foglalt hatásköreit.

Elnöke: Dr. Ignáth Tamás

Tagjai: Cserép Imre képviselő

            Gombos Szilvia képviselő

             Nagyné Szalai Róza nem önkormányzati képviselő külsős tag

             Nagyné Tarsoly Andrea nem önkormányzati képviselő külsős tag

 

[1] Módosította a 11/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019. október 24. 11.35 órától

[2] Módosította a 11/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. október 24. 11.35 órától

[3] Szövegrészt módosította a 11/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019. október 24. 11.35 órától

[4] Hatályon kívül helyezte a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. február 11-től

[5] Szövegrészt módosította a 11/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019. október 24. 11.35 órától

[6] Hatályon kívül helyezte a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. február 11-től