Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:            8:00 - 16:00
Kedd:             
nincs
Szerda           
8:00 - 16:00
Csütörtök:    
8:00 - 16:00
Péntek:         
8:00 - 12:00
 
Irodavezető: Vargáné Körözsi Mária
Titkársági ügyintéző: Kovács Katalin, Rozsik Rita
Anyakönyvvezető:  Vargáné Körözsi Mária, Bokor Emese Katalin
Hagyatéki és Népesség ügyintéző: Ilisziné Tóth Zsuzsa
Iratkezelő: Mészárné Aburdán Edina

 
A testület működésével kapcsolatos feladatok:

 • gondoskodik a testületi ülés előkészítéséről, szervezéséről, a testületi ülések jegyzőkönyveinek , határozati kivonatainak elkészítéséről, valamint a határozatoknak az érdekeltek részére történő megküldéséről és az ezzel kapcsolatos egyéb adminisztrációról
 • biztosítja a testületi ülés feltételeinek megteremtését
 • gondoskodik a rendeletek és határozatok nyilvántartásának vezetéséről
 • gondoskodik a rendeletek, továbbá nyilvánosságot érintő határozatok közzétételéről, kihirdetéséről
 • ellátja a bizottságok működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat

 

Tisztségviselők munkájának segítésével kapcsolatos feladatok:

 • közreműködik a tisztségviselők által szervezett rendezvények előkészítésében, szervezésében
 • közreműködik a tisztségviselők fogadóóráinak lebonyolításában, a jegyzőkönyvek felvételében 

 

Személyzeti, munkaügyi feladatok:

 • munkáltatói jog gyakorlásából adódó döntések előkészítése, személyi anyagok, nyilvántartások kezelése
 • közreműködik az intézményvezetői állásokra kiírt pályázati eljárások lebonyolításában

 
Köznevelési és közművelődési feladatok:

 • közneveléssel kapcsolatos feladatok
 • közművelődéssel kapcsolatos feladatok


Jegyzői gyámügyi feladatok:

 • a gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyekben leltári feladatok elvégzése, környezettanulmány készítése, valamint közreműködés a gyámhivatali határozatok végrehajtásában
 • ellátja mindazon feladatokat, amelyeket törvény vagy kormányrendelet gyámügyi feladatként hatáskörébe utal

 

Anyakönyvi ügyintézés:

 • az ASZA rendszer működtetésével összefüggő feladatok
 • születési, házassági, halotti anyakönyv vezetése
 • anyakönyvi kivonatok, másolatok és értesítések kiállítása
 • házasságkötési szertartásoknál való közreműködés
 • névadói ünnepségeken való közreműködés
 • névviseléssel, névmódosítással és névváltoztatással kapcsolatos ügyek intézése 
 • állampolgársági ügyek intézése 
 • anyakönyvi irattár kezelése
 • hagyatéki ügyek intézése

 

Népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladatok:

 • átveszi a lakcím-bejelentő lapot és továbbítja feldolgozásra a Járási Hivatal Okmányirodájához
 • címnyilvántartás kezelése
 • Területi Szolgáltató Rendszer kezelése, adatok karbantartása
 • választással kapcsolatos feladatok

 

Ügyiratkezelési feladatok:

 • a központi iktató útján gondoskodik a hivatalba érkező küldemények ügyiratkezeléséről, az ügyintézők részére történő átadásáról
 • elvégzi az irattározást, szervezi és összehangolja az iratselejtezési munkákat
 • gondoskodik az irattár megfelelő rendjéről, az ott elhelyezett anyagok megfelelő elhelyezéséről
 • ellátja a hivatal telefon (telefax) kezelési feladatait
 • gondoskodik a Közös Hivatal részére érkező és onnan továbbításra elkészített postai küldemények kézbesítéséről


Az egyes irodák egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok végrehajtásában.