logoA pályázat konzorciumi formában valósult meg. A projekt sikeres és hatékony megvalósítása érdekében támogató csoportot hoztunk létre, akik a projekt megvalósítása során feladatokat kaptak, és részvételükkel segítették a projekt céljainak sikeres megvalósítását.

Jelen projekthez kapcsolódik a TOP-4.3.1-15 kódszámú pályázat, amelyben az infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, amik jelentős mértékben hozzájárulnak a lakók életkörülményeinek javításához.
A TOP-5.2.1-HB1-2016-00004 kódszámú projektben társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztés és közbiztonsági programokat valósítottunk meg a projekt keretein belül.
A projekt keretein belül szociális munkások kerültek bevonásra, akik közreműködtek az akcióterület lakosság bevonásába.
A projektben kiemelt helyet foglaltak el a közösségfejlesztést célzó, a társadalmi integrációt segítő programok, a folyamatos szociális munka, foglalkoztatási programok és a kiskertprogram. A programjainkhoz anyag-, és kisértékű eszközbeszerzést is megvalósítottunk, melyek a program megvalósításához szükségesek. Minden rendezvényünk, programunk, megrendezett alkalmunk a környezet-, és esélytudatosságot tükrözte.

A settlement típusú Közösségi ház, amely a gyerekesély projektben a fiatalokat, és családok felnőtt tagjait szólította meg, most helyszínt tudott biztosítani a tanulást segítő foglalkozásoknak, a szociális munkásoknak és egyéb eseményeknek.

A projekt zárása: 2021.03.31

logo.jpg

 A Széchenyi 2020 program keretében 14,89 millió forint összegű, az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás segítségével bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése valósult meg a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás Bölcsődéiben (Bárándon, Biharnagybajomban, Kabán, Tetétlenen), Komádiban és Sárrétudvariban. A projektet a         „ „Dalololka” ének-zene a bölcsődében, síppal, dobbal, nádihegedűvel…” ” című EFOP—1.9.9-17-2017-00003 azonosító számú  pályázat keretében konzorciumi formában a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás, Komádi Városi Önkormányzata és Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata valósította meg. A pályázati projekt keretében a konzorciumi tagok által üzemeltetett 6 bölcsődei intézmény összesen 128 fő bölcsődés gyereket ellátó 10 bölcsődei csoportja vett részt. A pályázati projekt céljai a következők voltak:

aloldalra felső infoblokkPROJEKT AZONOSÍTÓJA: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00001

Komádi város pályázatot nyújtott be a TOP-4.3.1-16 kódszámú, "Leromlott városi területek rehabilitációja" című felhívás keretében. A projekt Komádi Keleti városrész szociális városrehabilitációs akcióterületen valósult meg, magába foglalva az 1. sz. szegregátumot, amely a beavatkozások célterülete mind a TOP-5.2.1-15, mind a TOP-4.3.1-16 konstrukcióban.

A projekt keretén belül a modern szociális bérlakások kialakítása és komfortosítása érdekében önkormányzati tulajdonba került szociális bérlakások korszerűsítése valósult meg az Attila u. 4, 6, 24, valamint a Fő u. 226. számok alatt.

A projekt keretén belül az Árpád u. 94. szám alatt egy önkormányzati bérlakást alakítottunk ki szolgálati lakásként, hogy a folyamatos segítő munkát az erre szerződtetett szakember életvitelszerű ott tartózkodással tudja biztosítani a program időtartamára és fenntartási időszakára. Ugyanitt közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek megszervezése is sorra került célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése érdekében az akcióterületen: a célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra hasznosítható épületet korszerűsítettük és átalakítottuk, továbbá létrehoztunk és korszerűsítettünk egy roma nemzetiségi önkormányzati, családsegítő, gyermekjóléti, szociális és szociális munkás irodahelyiséget is. Ugyanezen szám alatt a közbiztonság javításának érdekében kialakítottunk a Polgárőrség számára egy épületet, valamint a közterületeken biztonságtechnikai, térfigyelő rendszert telepítettünk.

Az akcióterület határain belül közösségi kertet alakítottunk ki, valamint köztereket, parkokat, települési zöldfelületeket újítottunk fel és alakítottunk ki az Árpád u. 113-2. számok környékén.

A projekt további elemei a közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések voltak, hogy a hátrányos helyzetű lakosság számára célzott közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit segítsük elő: az akcióterületre eső önkormányzati közúthálózatot felújítottuk, szilárd burkolattal láttuk el a Mártírok utca Ady és Széles utcák közötti szakaszán, a Virág utcán, az Iskola utcán, a Deák, Virág és Árpád utcák közötti szakaszon és az Árpád utca Keskeny utcán túli szakaszán.

A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja.

Szerződés száma: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00001

Támogatás összege (Ft): 120 000 000 (Százhúszmillió forint)
Összköltség (Ft): 120 000 000 (Százhúszmillió forint)

A projekt megvalósítás időtartama: 2018.03.01.-2020.02.29.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DSCN0019 DSCN0027

DSCN0049 DSCN0054

DSCN0063 DSCN0073

DSCN0167 DSCN0169

DSCN0172 DSCN0179

DSCN0185 DSCN0268

DSCN0269  DSCN0270

DSCN0271 DSCN0272

DSCN0273

 

infoblokkA Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint támogató, a „Komádi Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00949 azonosító számú támogatási kérelmét 7 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A Komádi Városi Önkormányzat egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából, csatlakozott a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer).

Az Önkormányzatok számára hatékony forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi a belső működés támogatását, az egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai megoldásokra támaszkodva, valamint lehetőséget nyújt az állampolgárok és a vállalkozások igényeihez igazodó, egységes önkormányzati e-ügyintézési szolgáltatások igénybevételére.  

 

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.03.07.

A projekt fizikai befejezésének napja: 2019. 06.30.

A támogatás intenzitása: 100 %