PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérbeadására

Komádi Városi Piac

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Komádi Városi Önkormányzat

4138 Komádi, Hősök tere 4.

Pályázat célja, tárgya:

Komádi Városi Önkormányzat tulajdonát képező Komádi, Fő utca 109. szám (hrsz: komádi belterület 1943) alatti Komádi Városi Piac ingatlanon található 2 db üzlethelyiség ellenérték fejében történő bérbeadása egyfordulós pályázati úton.

Ajánlat benyújtásának határideje: 2020. október 20. 12:00óra

Ajánlat benyújtásának helye: Komádi Városi Önkormányzat, 4138 Komádi, Hősök tere 4.

Benyújtás módja: személyesen vagy postai úton, lezárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Ajánlat üzlethelyiség bérbevételére – Komádi Városi Piac – „…” jelű üzlet ”.

Ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart.

Pályázati biztosíték:

Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.

Bírálati szempontok:

Legmagasabb összegű bérleti díj - 100 %

A bérelhető üzlethelyiségek adatai:

A pályázatban meghirdetett 2 db üzlethelyiség a Komádi Városi Piacon (Komádi, Fő utca 109.) található.

 • 1 db üzlethelyiség 20 m2 hasznos alapterületű – „A” jelű
 • 1 db üzlethelyiség 30 m2 hasznos alapterületű – „B” jelű

Az „A” jelű 20 m2-es üzlethelyiség helyiségeinek felsorolása:

 • eladótér: 17 m2
 • öltöző: 2 m2
 • WC: 1 m2

 

A „B” jelű 30 m2-es üzlethelyiség helyiségeinek felsorolása:

 • eladótér: 26 m2
 • öltöző: 2,5 m2
 • WC: 1,5 m2

 

Műszaki állapota: új építésű.

A bérleti időtartam:  a szerződéskötéstől számítva az ajánlattevő által ajánlott időtartam, de legalább 1 év határozott idő, legfeljebb 5 év határozott idő

Legkisebb ajánlható bérleti díj: 1500 Ft/m2/hó + Áfa

Ennek megfelelően:

 • az „A” jelű 20 m2 hasznos alapterületű üzlethelyiség vonatkozásában:

30.000 Ft/ingatlan/hó+Áfa

 • a „B” jelű 30 m2 hasznos alapterületű üzlethelyiség vonatkozásában:

45.000 Ft/ingatlan/hó+Áfa

A bérleti díjon felül Bérlő viseli teljes körűen az ingatlan rezsi költségeit is.

Az eredményhirdetés helye és tervezett időpontja:

Az ajánlatok bontására Komádi Városi Önkormányzat Városháza 4138 Komádi, Hősök tere 4., alatt 2020. október 21. (szerda) 10:00 órakor kerül sor.  

A pályázati ajánlatok közül a legmagasabb összeget kínáló ajánlat a nyertes ajánlattevő.

Amennyiben az eljárás nyertese visszalép a szerződéstől úgy az ajánlatkérő a második összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek.

A pályázatok elbírálására Komádi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult. Az Önkormányzat fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Érvénytelen az ajánlat, ha:

 • az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított határidő után nyújtották be,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,
 • amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához valamely feltételhez köti,
 • olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben lejárt tartozása van.

Egyéb információk, feltételek:

 • Bérbeadó a szerződéskötés feltételeként 2 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadék (kaució) letételét írja elő, melyet legkésőbb a szerződéskötéskor kell letenni. A letett kaució kezelésére, felhasználása a vonatkozó jogszabályok irányadók.
 • A bérleti díjon felül Bérlő viseli az ingatlan rezsi költségeit is. Bérbeadó a bérleti szerződésben kiköti, hogy Bérlő az ingatlan tárgyhavi közüzemi díjainak kiegyenlítéséről szóló bizonylatokat a következő hónap 15. napjáig az Önkormányzat hivatalában bemutatni. Ezen kötelezettség a bérleti szerződés alkalmazásában lényeges feltételnek minősül, amelynek megszegése esetén Bérbeadó – a teljesítésre való 8 napos határidővel történő írásbeli felszólítása eredménytelensége esetén – a szerződést felmondja.
 • Az üzlethelyiségben végezhető minden olyan tevékenység, amely nem jár a környezet károsításával.
 • A szerződő felek megállapodhatnak abban, hogy a bérlő az ingatlanon belső átalakítási munkákat végezhet, amivel az ingatlan a tervezett tevékenység működtetésére alkalmassá válik. Külső átalakítás nem engedélyezett.
 • Amennyiben az ajánlattevő az ingatlan belső átalakítását tervezi, ajánlatával egyidejűleg köteles benyújtani az ingatlan tervezett felújításáról készített költségvetést. Bérbeadó az ajánlat elbírálásával egyidejűleg, egy fordulóban dönt a tervezett és a költségvetésben szereplő munkálatokhoz történő (részbeni vagy teljes) bérbeadói előzetes hozzájárulásról, illetve annak a bérleti díjba való beszámításának mértékéről vagy összeghatáráról. Az átalakítást a bérlő a jóváhagyást követően saját költségére végzi. A bérbeadó által előzetesen jóváhagyott átalakítással kapcsolatos kiadások – a havi bérleti díj 50 %-ának erejéig - beszámításra kerülnek, amennyiben a munkálatok tényleges elvégzését a Bérbeadó által felkért műszaki szakember leigazolja. A szerződés megszűnése esetén a Bérbeadó által előzetesen nem engedélyezett beruházások ellenértéke nem kerül megtérítésre, de ezek vonatkozásában a Bérlőt megilleti az állagsérelem nélküli elvitel joga.
 • A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzése, valamint annak teljes költsége a leendő bérlőt terheli.
 • Az üzlethelyiségben végzendő tevékenység csak jogerős és végrehajtható hatósági engedélyek, valamint telepengedély köteles tevékenység esetén telephely engedélyezését követően, illetve működési engedély vagy kereskedelmi bejelentés igazolása birtokában folytatható.
 • Az üzlethelyiségben a cég vagy egyéni vállalkozó telephelyet létesíthet, az üzlethelyiség cég vagy egyéni vállalkozás székhelyeként nem jelenthető be.
 • A szerződéskötés esetén a felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződést bármelyik szerződő fél – 6 hónapos felmondási idő betartásával – a határozott idő lejárta előtt alapos indokkal jogosult felmondani.
 • A bérleti díj inflációkövető, mely a KSH által közzétett adatok alapján minden év március havában kerül meghatározásra.
 • Az ingatlan bérbeadási ára nem tartalmazza a rezsiköltségeket, azok finanszírozása teljes mértékben a nyertes ajánlattevőt terheli.
 • Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egyszeri alkalommal, - az ajánlati ár módosítása lehetőségének kivételével - teljeskörűen biztosítja. Az ajánlati ár a benyújtást követően nem módosítható.
 • Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő illetve a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. Több ajánlattevő által közösen benyújtott ajánlat nyertessége esetén bérlőtársi jogviszony jön létre a közös ajánlattevők között, de a Bérbeadóval szembeni felelősségük egyetemleges lesz.
 • Az ajánlatkérő a bérleti szerződést az eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést.
 • Az ajánlatok postai úton történő benyújtása esetén a postai küldemény elküldéséből származó valamennyi kockázat ajánlattevőt terheli. A postai úton történő benyújtás esetén az ajánlatot legkésőbb az ajánlattételi határidő napján postára kell adni!

Az ajánlattétel előtt az üzlethelyiség megtekinthető munkanapokon 8 órától 15 óráig az Önkormányzat hivatalának illetékes ügyintézőjével együtt. A megtekintési igényeket kérjük, legalább 1 munkanappal korábban jelezni szíveskedjenek.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a bérlő az ingatlanon belső átalakítási munkákat is kíván végezni, az ajánlatához költségvetést is köteles csatolni, amelynek elkészítése az ingatlan megtekintése nélkül csak az ajánlattevő kockázatára történhet.

Az ajánlatokat cégszerűen aláírva sérülésmentes zárt, borítékban/csomagban 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell benyújtani a Bérbeadó székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó határidőig. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak.

A borítékra a következőt kell ráírni:

Pályázó neve, címe, valamint „„Ajánlat üzlethelyiség bérbevételére – Komádi Városi Piac – „…” jelű üzlet ”.

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:

Tóth Ferenc polgármestertől, illetve Háziné Dr. Szelezsán Barbara jegyzői referenstől személyesen illetve a 06/54 545-020-as- telefonszámon.

Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani: Ajánlati adatlap /Felolvasó lap/ innen letölthető

Komádi, 2020. október 05.

Tóth Ferenc