Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:           8:00 - 16:00
Kedd:            nincs
Szerda          8:00 - 16:00
Csütörtök:   8:00 - 16:00
Péntek:         8:00 - 12:00
 
Irodavezető: Mohácsiné Házi Anikó
Pénztáros: Vizesiné Csébi Róza
Pénzügyi ügyintéző: Bíró Beáta,Sípos Lajosné, Rácz Gabriella
Könyvelő: Péter-Kulcsár Anita
Vagyongazdálkodási ügyintéző: Kovács János
Adóügyi ügyintéző:  Szabóné Krucsó Andrea

 
    a./ Költségvetési-gazdálkodási feladatok:
 
-  Költségvetési tervezési feladatkörében összeállítja a megállapított normatívák, tájékoztató jellegű adatok, valamint irányelvek alapján az önkormányzat pénzügyi előirányzatait, ellátja az ezzel kapcsolatos koordinációt.
-  Elemzéseket készít az egységes pénzalap forrásaira vonatkozóan, számításokat végez a kommunális, egészségügyi, szociális és kulturális ellátás kellő színvonalú működtetésének biztosítására.
-  Javaslatot tesz pénzeszközök átvételére, valamint hitelek felvételére, kötvények kibocsátásra, betétek elhelyezésére.
-  Az éves költségvetés összeállításával kapcsolatban szervezi az intézmények tervező munkáját, gondoskodik a jogszabályban meghatározott szerkezetnek megfelelő költségvetések összeállításáról, azokat felülvizsgálja.
-  Összeállítja az önkormányzat éves költségvetését, a többi irodával együttműködve.
-  Az intézmények pénzellátását biztosítja, ennek keretében intézményenként az előirányzatokról és azok változásairól nyilvántartást vezet.
-  Az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában irányítja és ellenőrzi a pénzügyi feladatok ellátását, gondoskodik a pénzügyi szabályok érvényesüléséről, pénzügyi fegyelem betartásáról.
-  Összefogja a bérgazdálkodást, a változásokat nyilvántartja, a jogszabályok érvényesülését biztosítja.
-  A műszaki irodával együttműködve összeállítja az éves felújítási terveket.
-  Kezeli a lakásépítési és fenntartási helyi támogatást szolgáló pénzeszközöket.
-  Felülvizsgálja az intézmények pénzmaradványát, gondoskodik az elkülönítetten kezelendő pénzmaradványok felhasználásáról.
-  Összeállítja az egységes pénzalap felhasználásáról szóló beszámolókat, azokat elemzi és értékeli. Szervezi és irányítja a pénzügyi információ-szolgáltatást és azt a MÁK részére a megadott határidőre továbbítja.
-  Ellátja a Polgármesteri Hivatal, mint önálló költségvetési szerv operatív gazdálkodását, számviteli munkáját,
-  Ellátja azon részben önállóan gazdálkodó intézmények pénzügyi feladatait, amelyre a képviselő-testület döntést hozott.
-  A nyilvántartások alapján intézkedik az előírt kötelezettségek behajtásáról.
-  Ellátja a házipénztári teendőket.
-  Ellátja az SZMSZ 45. §-ában előírt közzétételi és nyilvántartási kötelezettséget.
 
      b./ Az önkormányzat vagyonának kezelésével kapcsolatos feladatok:
 
-  Vezeti az önkormányzat tulajdonában lévő ingó- és ingatlan vagyon nyilvántartását.
-  Koncepciót dolgoz ki az önkormányzat vagyonának hasznosítására.
-  Előkészíti az önkormányzat vagyonával kapcsolatos önkormányzati rendeleteket, határozatokat.
-  Elvégzi az önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat, ezek nyilvántartását vezeti.
-  Az önkormányzat intézményeinél lévő vagyon kezelését figyelemmel kíséri.
 
      c./  Belső ellenőrzési feladatok:
 
-  vizsgálja a polgármesteri hivatal belső szabályozottságát, számviteli és pénzügyi fegyelmet, a félévi és év végi mérlegbeszámolókat,
-  elvégzi a munkafolyamatba épített belső ellenőrzési feladatokat,
-  kapcsolattartás a belső ellenőrzést végző társulással, éves ellenőrzési munkatervek, beszámolók képviselő-testület elé terjesztésének előkészítése.
 
      d./ Gondnoksággal kapcsolatos feladatok:
 
- Gondoskodik a hivatali apparátus működéséhez szükséges feltételek biztosításáról, a városháza fenntartásáról, működtetéséről, karbantartásáról.
 
      e./ Adóügyi feladatok:
   
-  az adóigazolással kapcsolatos I. fokú adóhatósági feladatot végez
-  lakossági adó, helyi adó megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, végrehajtásával összefüggő feladatot lát el,
-  megkeresésre adó- és értékbizonyítványt állít ki.
 
Az egyes irodák egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok végrehajtásában.