2020

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00004

Kedvezményezett: Komádi Városi Önkormányzat

Pályázat címe: " Szociális városrehabilitációs program Komádiban".

Pályázat megvalósításának időtartama 36 hónap: 2017.09.01-2020.08.31.

Projekt összköltsége: 36.000.000 Ft

Megvalósítók: A pályázat konzorciumi formában valósul meg. Konzorciumi partnereink kiválasztásánál a Felhívás 4.1. pontját tartottuk szem előtt, így legalább egy olyan konzorciumi partnerünk van, amely rendelkezik legalább 3 éves, az oktatás, vagy az egészségügy vagy a szociális szféra területén szerzett tapasztalattal, és ezt az alapdokumentuma igazolja. Emellett a konzorciumi partnereink alaptevékenységük során is kiemelt szerepet játszanak és tapasztalattal rendelkeznek az akcióterületen, és kiemelten a szegregátumban élők mindennapjaiban.

Konzorciumi partnereink:

  • KOMOTTHON Komádi Idősek Otthona és Gyermekélelmezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Komádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
  • Közösségi Ház és Városi Könyvtár

A projekt sikeres és hatékony megvalósítása érdekében támogató csoportot szükséges létrehozni. Támogató csoportunk a konzorciumi partnereinken kívül azokat az intézményeket, civileket, szervezeteket hívta tagjai közé, akik a projekt megvalósítása során feladatot kapnak, és részvételükkel segítik a projekt céljainak sikeres megvalósítását.

Támogató csoportunk tagjai:

  • Kerek Egy Ég Alatt Óvoda és Bölcsőde
  • Barsi Dénes Általános Iskola
  • Sulyok István Református Általános Iskola
  • Csicsergő Biztos Kezdet Gyerekház
  • Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ
  • Körös - Körül Egyesület
  • Komádi Civil Összefogás Egyesület

A projekt célja: A KSH által nyújtott 2011-es népszámlálási adatokra, valamint az akcióterület lakosságának igényfelmérésére épülő helyzetelemzésből egyértelműen megállapítható, hogy Komádi Város a reális helyzetre alapozva jelölte ki a két érintett konstrukció akcióterületeként a Keleti városrészt és az azt tartalmazó 1. sz. szegregátumot. Jelen pályázat célja a város projektfejlesztés során elkészítendő, Integrált Településfejlesztési Stratégiájában is azonosításra kerülő, leromlott városrészeinek és lakosságának a város fejlődő szövetébe való integrálása, a szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok felzárkóztatása. A Keleti városrészben élők társadalmi helyzetének vizsgálatából megállapítható, hogy a Külterületi városrészen kívül ez a terület Komádi szociális szempontból legkedvezőtlenebb helyzetben lévő településrésze.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

A kapcsolódó, TOP-4.3.1-15 kódszámú, infrastrukturális fejlesztéseket célzó projekt főbb elemei: Az akcióterületen közösségi tér, sportcélú, valamint zöldfelület fejlesztéssel, önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújításával, új szociális bérlakások kialakításával, illetve a szociális város rehabilitációk klasszikus projekt elemeivel a fenntarthatóság szempontjainak figyelembe vétele mellett (hiánypótló infrastrukturális beruházások). A szociális városrehabilitációs beavatkozások célrendszerének teljesítéséhez elengedhetetlen az akcióterületen lévő belterületi úthálózatának fejlesztése. Az utak állapota veszélyezteti a rajtuk keresztül megközelíthető lakóingatlanok biztonságos, időjárási körülményektől független elérését. Ezek leromlott útalapú, elhasználódott útszakaszok. Az intézkedés során megvalósuló alapvető infrastrukturális fejlesztések jelentős mértékben hozzájárulnak a lakók életkörülményeinek javításához, az ingatlanok értéknövekedéséhez, segítik a közszolgáltatások elérhetőségét.

Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki, illetve készítik elő, melyet a TOP-5.2.1-15 kódszámú projektben terveztünk. Az akcióterület szegregátumának lakónépesség száma összesen 549 fő, az aktív korú lakónépesség száma összesen 327 fő. A pályázati felhívás 3.2.12. pontjának megfeleltetve (301-500 fő közötti szegregátum esetén a 16-54 éves korú lakónépesség legalább 40%-a) legalább 131 fő bevonását tervezzük a kötelezően megvalósítandó tevékenységekbe (egyéni fejlesztési terv készítése, megvalósítása, háromhavonta felülvizsgálata). A szociális munkások maximum 30 fő célcsoport tagot látnak el, a projektben 5 fő részmunkaidős, a Felhívásban előírt szakmai előírásokkal rendelkező szociális munkást vonunk be, a két kapcsolódó projekt előírásainak megfelelő időtartamban.

Az önállóan támogatható tevékenységek közül kiemelt helyet foglalnak el a közösségfejlesztést célzó, a társadalmi integrációt segítő programok, a folyamatos szociális munka, foglalkoztatási programok és a kiskertprogram. Emellett minden programcsoportban tervezünk programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztés, oktatás; egészségfejlesztés; szolgáltatásokhoz való hozzáférés; bűnmegelőzés, közbiztonság javítását elősegítő programok) melyek között lesznek folyamatosan zajló, rendszeres, időszakos, eseti programok és nagyobb lélegzetű események is. A programjainkhoz anyag-, és kisértékű eszközbeszerzést is tervezünk, melyek a program megvalósításához szükségesek. Központi programelemeink: A. Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából o Közösségi felmérés o 0-99 klubok o Sportnap-játszóház o Lakossági akciók B. Folyamatos szociális munka megteremtése o Közösségi felmérés o Adósságkezelési tanácsadás o "Gazdálkodj okosan" csoportfoglalkozás C. Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére o Közösségi kert o Közösségi felmérés o Kompetenciafejlesztés a foglalkoztatás elősegítése érdekében o Tanulást segítő foglalkozások D. Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére o Közösségi kert o Sportnap-játszóház o 0-99 klubok o Tanulást segítő foglalkozások E. Törekvés az egészség fejlesztésére o Éljünk egészségesen! o Egészségnapok o Sportnap-játszóház F. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása o Sportnap-játszóház o Információs napok G. Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok o Drogprevenciós előadások o Bűnmegelőzés Az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó programokat is biztosítjuk, így a nyilvánosságot, közösségfejlesztő programokat, mentorálást és szükség esetén mediátort, facilitátort is biztosítunk.

Minden rendezvényünk, programunk, megrendezett alkalmunk a környezet-, és esélytudatosságot tükrözi, és azokon maximum a célcsoport arányának 25%- ig vonunk be más személyeket. Fő helyszínünk a Keleti városrész, vagyis maga az akcióterület, ha ettől eltérő helyszínen valósul meg egy program, a célcsoport odajutása biztosított helyi közlekedéssel.

Városunk abban a speciális helyzetben van, hogy részt vett a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által megvalósított kistérségi gyerekesély programban. Ennek keretében Biztos Kezdet Gyerekház és Közösségi Ház jött létre, melyek közül a Gyerekház immár az önkormányzat fenntartásában jelenleg is működik. Az épület a Keleti városrészben, tehát az akcióterületen van, és látogatói elsősorban az akcióterületen, kiemelten a szegregátumban élők közül kerülnek ki. Jelen projekt célkitűzéseihez nagyban hozzájárul, hogy a szegregátumban élők nem a jelenlegi projekt keretei között találkoznak először integrációt, felzárkóztatást elősegítő programmal. A gyerekesély projekt így alapját képezte pályázatunknak. A Biztos Kezdet Gyerekház tagja a támogató csoportnak, hiszen az akcióterületen, a szegregátumban élő, kisgyermekes - elsősorban roma –édesanyák rendszeresen látogatják, rajtuk keresztül könnyebb megszólítani a családokat. A Gyerekház csak támogató partner, költségvetési támogatásban semmiféle formában nem részesül a pályázatból. A settlement típusú Közösségi ház, amely a gyerekesély projektben a fiatalokat, és családok felnőtt tagjait szólította meg, most helyszínt tud biztosítani a tanulást segítő foglalkozásoknak, a szociális munkásoknak, egyéb eseményeknek.