Komádi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelete

a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknál

szigorúbb kijárási szabályok megállapításáról

Komádi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Komádi Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

2020. április 18. (szombat) 00.00 órától 2020. április 19. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő időszakra a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglalt korlátozásokon túlmenően Komádi Város vonatkozásában az alábbi szigorúbb kijárási szabályokat állapítom meg:

 

a) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 10.00 óra közötti időben látogathatja.

b) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 10.00 óra közötti időben - az ott foglalkoztatottak kivételével - kizárólag az a.) pont szerinti személy tartózkodhat.

c) A lakosok szükség szerint, rövid ideig tartózkodhatnak az élelmiszerüzletekben, dohányboltokban, üzemanyagtöltő-állomásoknál (a továbbiakban együtt: üzletek) és azok környezetében. Az otthonuk és az üzletek közötti távolságot a lehető legrövidebb úton kell megtenni. A családból a bevásárlást egy személy végezze, és a lehető legkisebb időtartamban tartózkodjon az üzletekben, betartva egymástól a legalább 1,5 méter távolságot.

d) Komádi város közterületein csoportosan tartózkodni –3 főt meghaladó létszámban – tilos. Az állampolgárok kötelesek a legalább 1,5 méteres távolság megtartására.

e) Komádi város játszótereit, közparkjait szabadidős tevékenység céljából látogatni tilos.

2.§

Ez a rendelet 2020. április 18-án 00.00 órakor lép hatályba és 2020. április 19-én 24.00 órakor hatályát veszti.

Komádi, 2020. április 17.

                     Tóth Ferenc                                                                 Dr. Illés-Tóth Zoltán

                    polgármester                                                                         jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdetem:

Komádi, 2020. április 17.

Dr. Illés-Tóth Zoltán

jegyző